Get Adobe Flash player

Alarmni protuprovalni sistemi Paradox

Ovlateni smo za obavljanje poslova tehni?ke zatite, te registrovani i za projektovanje, ugradnju i nadzor sistema sigurnosti, a koje poslove obavljaju zaposlenici ovlateni za pruanje usluga tehni?ke zatite, inenjeri elektrotehnike i montaeri koji su poloili stru?ni ispit pred ispitnim povjerenstvom MUP-a, za zatitara tehni?ke zatite.

Izrada sistema tehni?ke i fizi?ke zatite sastoji se od:

 • izrade procjene ugroenosti ti?enog objekta
 • izrade sigurnosnih elaborata, po zahtjevu
 • projektovanja sistema tehni?ke zatite
 • ugradnje sigurnosne opreme
 • edukacije  uposlenika za korisnike tehni?ke zatite
 • pra?enja funkcionisanja ugra?ene opreme
 • servisiranja opreme
 • pruanja potrebnih savjeta i sli?no


U tom smislu moemo Vam ponuditi usluge instaliranja, odravanja i servisiranja sljede?ih sistema tehni?ke zatite:

 • protuprovalnih sistema zatite
 • protuprepadnih sistema zatite
 • vatrodojavnih sistema zatite
 • sistem zatite putem videonadzora
 • sistem kontrole pristupa
 • sistem evidencije radnog vremena
 • auto-alarmi
 • sistem za satelitsko pra?enje vozila


Iz djelokruga naeg rada nudimo Vam i povezivanje sistema tehni?ke zatite (postoje?ih ili novih) putem telefonske linije GSM/GPRS I TCP/IP komunikacijom, te priklju?ak na na D.O.C.(Dojavno Operativni Centar) iz kojeg je mogu?e neprekidno pratiti od 00-24 sata sva doga?anja na objektu kao to su:

 • uklju?enje/isklju?enje sistema od strane svakog pojedinog korisnika
 • dojava svih vrsta alarma
 • pokuaj sabotae na sistemu
 • nestanak i povratak mrenog ili rezervnog napajanja
 • pra?enje ispravnosti ugra?enih sistema zatite
 • obavijest korisniku za sve alarmne dojave sa objekta
 • pravovremena intervencija naoruane ophodnje po zaprimljenoj alarmnoj dojavi

Kod izbora protuprovalnog obezbje?enja odlu?ili smo se za najbolje PARADOX SECURITY SYSTEMS.

 

Paradox Security Systems je svjetski poznat kanadski proizvo?a? opreme za tehni?ku zatitu, neprestano usmjeren prema istraivanju i razvoju. Svoju iroku paletu proizvoda nudi u vie od 50 zemalja irom svijeta. Od osnivanja 1989. Paradox nezaustavljivo ustraje u nakani da bude vode?a firma u oblasti tehni?ke zatite. Preko detektora pokreta i centrala pa do bei?ne opreme i tastatura, proizvodi firme Paradox ispunjavaju sve uslove: dizajnerske, ekonomske i industrijske prirode.

 

Magellan je prvi sigurnosni sistem u svijetu koji objedinjuje sigurnost s potrebnim korisni?kim funkcijama i stilski dizajn. Magellan izgleda druga?ije nego bilo to drugo u industriji sistema tehni?ke zatite. Instalirali ga bilo gdje u vaem domu ili malom preduze?u, Magellan se slae izvrsno sa bilo kojim dekorom. Moete sluati glazbu, ostaviti poruku ili koristiti sistem kao telefon, budilicu ili ure?aj za nadgledanje. Sa Magellanom imate sigurnost i jo mnogo vie!

 

Esprit+ obuhva?a irok spektar centrala s 4, 6 ili 12 zona na glavnoj plo?i i podrava do 2 zone na tipkovnici. Sve centrale nude ATZ svojstvo dupliranja zona to vam omogu?uje spajanje dva detektora na jedan ulaz. Svaki detektor zauzima svoju zonu i alje centrali informacije o svom stanju. Ovisno o centrali, sistem moe sadravati do 24 programabilne zone koje mogu biti pridruene jednoj ili objema particijama ili ne moraju biti pridruene nijednoj particiji da bi formirali zajedni?ko podru?je. Esprit serija prua vam pouzdanost uz povoljnu cijene, s funkcijama koje ispunjavaju potrebe ve?ine korisnika.

 

Spectra SP prua kombinaciju inovativnih karakteristika i naprednu komunikacijsku sabirnicu za jedinstveno proirenje sistema. Preko ove komunikacijske sabirnice, Spectra SP moe biti proirena preko bei?nog i  i?anog modula za proirenje i razli?itih modula. Sa svojom pouzdanom komunikacijskom tehnologijom, fleksibilnim proirenjem i lijepim tastaturama, Spectra SP je idealan sigurnosni sistem za bilo koju stambenu ili komercijalnu ustanovu koja zahtjeva do 32 zone zatite.

Spectra SP podrava StayD, to nudi povedanu razinu sigurnosti i pazi da je sistem uvijek uklju?en. Centrale tako?er nude vie zona (proirivo do 32), vie PGM-ova (proirivo do 16), podrku glasovnom modulu (VDMP3) i internet modulu (IP100).  

 

 
Digiplex sistemi pruaju najviu razine zatite te se ugra?uju u banke, vojne i dravne objekte, luksuzne privatne rezidencije i bilo koja mjesta gdje je potrebna maksimalna zatita. Dizajnirani s obra?anjem panje na jednostavnost upotrebe, modularni princip ovih sistema prua osobine koje proirenje, instaliranje i servisiranje ovih sistema ?ini izuzetno brzim i jednostavnim.
Proirite va sistem dodavanjem uklju?i-i-radi modula bilo gdje i u bilo kojoj kombinaciji na 4-i?noj sabirnici. Moduli su spojeni na sabirnicu na najprikladnijim lokacijama i samo njihov iskoriteni ulaz se pridruuje zoni u sistemi. Daljinski upravlja?i i nekoriteni ulazi modula na koriste zonu. Jednom instalirani, svi moduli na sabirnici, uklju?uju?i detektore pokreta, mogu se isprogramirati s udaljene lokacije preko tipkovnice ili WinLoad programa. Digiplex sistemi su logi?no rjeenje za pruanje zatite, kontrole pristupa i automatizacije kod najve?eg broja instalacija.
 
 
Pogledajte katalog proizvoda...
 
Katalog moete preuzeti na svoj ra?unar klikom ovdje!
 

iParadox

Kompanija Paradox je predstavila iPhone aplikaciju za MG i SP seriju centrala - iParadox.
Lite verzija dozvoljava spajanje i pregled centrala, i ona je besplatna dok sa full verzijom imate mogu?nost uklju?ivanja/gaenja alarma i kontrole PGM-ova.
iParadox je kompatibilan sa  Paradox MG5000, MG5050, SP4000, SP5500, SP6000, SP65, i SP7000 sistemima. Wi-Fi i 3G komunikacija podrazumjevaju da na sistemu postoji IP100 Internet Module verzije V5.03 ili ve?e. 

iParadox mogu?nosti: - Regular arm, Sleep arm, Stay arm - Disarm - Displays alarm memory - Displays system troubles - PGM activation/deactivation* - Connects with static or dynamic IP (ParadoxMyHome) 
* Shows the last PGM action performed from iParadox, not the current PGM state. 

Neke od mogu?ih primjena iParadox-a:

Zaboravili ste uklju?iti alarm - sada to moete i preko mobitela
Provjerite trenutni status sistema
Provjerite da li je bilo greaka na sistemu
Kontrola PGM-ova - paljenje/gaenje svjetala, kontrola garanih vrata, paljenje/gaenje prskalica itd.

Aplikaciju moete preuzeti klikom ovdje!