Get Adobe Flash player

Prije ugradnje i implementacije nekog od sistema zaštite, nužno je izraditi procjenu ugroženosti i/ili sigurnosni elaborat.

Osnovna namjena alarmnog i/ili videonadzornog sistema je zaštita imovine, a ona se obezbje?uje pravilnom procjenom ugroženosti na samom objektu i analizom svih mogu?ih na?ina ugrožavanja objekta i imovine.

Visoka pouzdanost tehni?kih sistema obezbje?uje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom kamera i elemenata alarmnog sistema, kao i kvalitetnom montažom.

  • • Projektovanje - konsultanti za bezbjednost se angažuju kako bi obišli objekat koji želite da
  • obezbjedite. Priprema se preliminarna analiza bezbjednosti, a po završenom obilasku i skiciranju
  • objekata predloži?e Vam optimalni tehni?ki sistem zaštite.
  • • Instalacija – tehni?ka služba u najkra?em roku instalira tehni?ki sistem zaštite u Vaš objekat. Zatim
  • slijedi obuka korisnika o pravilnoj upotrebi i ostalim mogu?nostima sistema.
  • • Najbitnija stavka u sklopu instalacije je povezivanje tehni?kog sistema zaštite sa našim Dojavno
  • Operativnim Centrom.

Naš projektni tim je za potrebe naših klijenata do danas izradio više stotina sigurnosnih elaborata i procjena ugroženosti implementiranih i funkcionalnih sistema razli?itih namjena. Veliku važnost pridajemo kvaliteti, funkcionalnosti i visokoj sigurnosti zaštite, jer svjesni smo ?injenice da je to jedini na?in na koji možemo opravdati ukazano povjerenje naših klijenata.