Get Adobe Flash player

Sigurnosne torbe

Imamo zadovoljstvo da Vam ponudimo, po izuzetno povoljnoj cijeni, sigurnosne torbe za prenos novca i vrijednosnih papira, a sve u cilju pove?anja sigurnosti Vaeg poslovanja.

Karakteristike modela AK-1-A i PT-1-A

- Sirena 2 x 80 dB

- Elektrook 50 000 V-opciono uklju?iv

- Detektor noenja

- Dimenzije (VxxD)= 33x12x45cm

- Modernog dizajna, koa

- Zatitna klasa I

- Oprema sadri: ure?aj za stvaranje visokog napona, akusti?ni alarm (2 sirene-2x80dB), detektor noenja

- Prilikom otimanja torbe mogu?e je pomo?u daljinskog upravlja?a dometa do max. 100m aktivirati (alarm )elektrook koji je rasprostranjen po cijelom volumenu torbe odnosno ru?ki, ili aktivirati modul za bojenje novca.

- Prilikom aktiviranja elektrooka aktiviraju se i ugra?ene sirene (2x80dB)

- Elektrook je kontrolisan pomo?u ugra?enog mikroprocesora te je impulsnog tipa (2 sec elektook, 1 sec pauze)

- Detektor noenja permanentno prati stanje kofera odnosno mjeri udaljenost od korisnika

- Ukoliko do?e do otimanja kofera odnosno ako se kofer udalji od nositelja (korisnika) vie od 10-15m automatski se aktiviraju zatitne funkcije, koje je mogu?e opet deaktivirati pomo?u klju?a odnosno daljinskog upravlja?a.

- Detektor noenja je u obliku privjeska za klju?eve i prilikom aktiviranja kofera automatski uspostavlja vezu sa mikroprocesorom kofera

- Kofer je opremljen sa zvu?nom i opti?kom signalizacijom alarmnog stanja, posjeduje permanentno pra?enje napona ugra?enih baterija, te se automatski moe dovesti u alarmno stanje samo ako je kapacitet baterija dovoljno visok, dodatno upozorava korisnika zvu?nim signalom ukoliko kapacitet baterija nije zadovoljavaju?i

- Torba se stavlja u alarmno stanje pomo?u prekida?a

 

MODEL AK-1-A

MODEL PT-1-A
MODUL ZA BOJENJE NOVCA

- Slui za zatitu pri prepadu tj. kod otimanja vrijednosti, samostalan je i moe se umetnuti u bilo koju torbu (aktovku, poslovnu, potansku...)

- Ure?aj se stavlja u sve torbe po elji.

- Aktiviranje alarma se vri jednim od tri na?ina (protiv gubitka, kra?e i otimanja)

- Podeavanje na daljinskom upravlja?u

- Detektor noenja (prijemnik - daljinski upravlja? u obliku privjeska za klju?eve, prilikom aktiviranja uspostavlja vezu sa mikroprocesorom (predajnikom) koji se nalazi u torbi.

- Ukoliko dodje do otimanja kofera i dodje do prekida veze (od 10m do 15m) izme?u predajnika i prijemnika automatski se aktiviraju zatitne funkcije.

- Daljinsko upravljanje:

- Ukoliko dodje do otimanja kofera daljinskim upravlja?em aktiviraju se zatitne funkcije

- Zatitne funkcije su: zvu?ni alarm 80 dB i dim u boji.


SIGURNOSNA AKTOVKA AK-1-A i PT-1-A

Glavne tehni?ke karakteristike:

- Protiv gubitaka: udaljenost od 3-15m

- Protiv otimanja: udaljenost ve?a od 50m

- Elekto ok: ja?i od 30KV

Napajanje:

- Daljinski upravlja?: jedna baterija 12V tip

- Jedinica u aktovci: LITIJUMSKA BATERIJA

Sadraj:

1 Aktovka

2 Kutija sa zvu?nim alarmom i jedinicom za elektro ok (u aktovci)

3 Daljinski upravlja?

4 Punja?

5 Modul za bojenje novca

6 Uputstvo

Uputstvo za upotrebu:
Provjera napona baterija


Uklju?ite Power prekida? zasvijetlit ?e kontrolna lampica.

Otvorite poklopac daljinskog upravlja?a, umetnite jednu bateriju tip 23A. Zatvorite poklopac.

1. Provjera napona

2. Uklju?ite unutarnju jedinicu

3. Kontrolna lampica 2 se pali

4. Pritisnite Battery Check dugme 3

5. Ako obje lampice za kontrolu napona 5,6 zasvjetle, napon je dovoljan. Ako zasvjetli samo jedna ili niti jedna, potrebno je napuniti ili zamijeniti baterije.


Funkcija protiv gubitaka (slike 1 i 2)- Izvadite daljinski upravlja? iz aktovke

- Uklju?ite power prekida? 1 (power on)

- Pali se kontrolna lampica 2

- Klizni prekida? na daljiskom upravlja?u postavite u guard poloaj

- Lampica LED 2 na daljinskom svjetluca


Kada je daljinski upravlja? u GUARD poloaju oglasit ?e se zvu?ni alarm kada se vlasnik udalji od aktovke ili ako aktovku udalji neko drugi.
Funkcija protiv gubitaka se isklju?uje pomicanjem kliznog prekida?a na ON poziciju i pritiskom dugmeta STOP .

UPOZORENJE: Ova funkcija se moe koristiti samostalno.


Funkcija protiv kra?e (slike 1 i 2)

- Uklju?ite Power prekida? 1 (power on)

- Pali se kontrolna lampica 2

- Uklju?ite Shock prekida? 4

- Postavite klizni prekida? na daljinskom u ON poloaj

- Pritisnite PRESET dugme na daljinskom upravlja?u

- Lampica LED 1 na daljinskom zasvjetli jednom i oglasi se kratki zvu?ni signal iz aktovke


Ukoliko u ovom poloaju lopov samo dotakne vau aktovku oglaava se zvu?ni alarm, a odmah potom se uklju?uje i elektrooker. Akcija se ponavlja kod svakog pokuaja i traje nekoliko sekundi. Za isklju?enje pritisnite STOP dugme. Oglaava se kratki zvu?ni signal.


Funkcija protiv otimanja (slike 1 i 2 )

- Uklju?ite Power prekida? 1 (power on )

- Pali se kontrolna lampica 2

- Uklju?ite Shock prekida? 4

- Postavite klizni prekida? na daljinskom u ON poloaj

Kada lopov otme aktovku vlasnik se ne treba opirati, ve? treba pri?ekati da se lopov odmakne na sigurnu udaljenost. Tad pritiskom na dugme START uklju?i zvu?ni alarm i istovremeno elektrooker. Ova funkcija se isklju?uje jedino pritiskom na STOP dugme daljinskog upravlja?a.

U p o z o r e nj a:

Ako ne koristite sigurnosnu aktovku due vrijeme izvadite baterije kako bi izbjegli curenje i koroziju. Kada aktovka nije u funkciji pohranite je na suho i hladno mjesto, vlaga i sunce kode Vaoj aktovci. Nije dozvoljeno stavljanje zapaljivog, eksplozivnog i korozivnog materijala u aktovku. Koristite samo super alkalne ili baterije za punjenje.