Get Adobe Flash player

Intervencija po aktiviranju alarma

Agencija A.E.Sigurnost nudi Vam uslugu stalnog nadzora nad Vaim ti?enim objektima.

Zatitu nekog objekta ?ini pravilno ukonponovan sistem tehni?ke i fizi?ke zatite.

On je mogu? u organizaciji zatite na svim objektima, od doma?instava gdje se tehni?ka zatita povezuje sa Dojavno Operativnim Centrom ?ime se inicira upu?ivanje interventnih ekipa, do ve?ih privrednih objekata gdje su zatitari, koji su zadueni za poslove sigurnosti neposredno u nadzoru funkcije tehni?ke zatite.

Svaka tehni?ka zatita dobiva svoj puni smisao ako je osmiljen i na?in postupanja u toku alarmnog stanja.

Tehni?ka zatita mora uz primjerenu intervencijsku zatitu tititi od svih opasnosti zbog kojih je i projektovana i izvedena, bilo da se radi o protuprovalnim, protupoarnim ili nekim drugim sistemima tehni?ke zatite.

Uposleni koji su angaovani na fizi?koj zatiti su certificirani i stru?no osposobljeni i opremljeni za tu vrstu intervencije.