Get Adobe Flash player

    •  Objekata
    •  Lica/osoba
    •  Pratnja i prevoz novca, vrijedonosnih pošiljki i drugih dragocjenosti
    •  Manifestacija (kuturnih, sve?anih, sportskih natjecanja, humanitarnih priredbi, uli?nih priredbi i sl.)
    •  Nadzorni obilasci šti?enih prostora

FIZI?KA ZAŠTITA OBJEKATA

Fizi?ka zaštita podrazumjeva prisustvo zaštitara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, ošte?enja, kra?e i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno imovinu šti?enog objekta. 

Poslove fizi?ke zaštite obavljaju obu?eni i certificirani zaštitari u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kao i elaboratima za obavljanje poslova zaštite koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti.
Kako bi osigurali kvalitetne zaštitare tokom cijele godine vrše se odre?ene provjere psihofizi?ke sposobnosti, poznavanje zakonskih ovlaštenja, upotrebe fizi?ke sile i upotrebe vatrenog oružja.

Tokom obavljanja poslova zaštitari su opremljeni potrebnim materijalno-tehni?kim sredstvima koji zavise od vrste odre?ene usluge.

 

FIZI?KA ZAŠTITA LICA
 
Samo vrlo stru?no, iskusno i odgovorno zaštitarsko društvo može imati službu za zaštitu osoba, djelatnost koja po svojoj zahtjevnosti predstavlja sam vrh zaštitarskih usluga.
 
U cilju sprje?avanja bilo kojeg oblika ugrožavanja tjelesnog i zdravstvenog integriteta naših klijenata, koristimo svoje elitne, najiskusnije, tjelesno i duhovno posebno pripremljene, pouzdane i diskretne tjelohranitelje.
 
Oni su u svakom trenutku spremni efikasno intervenirati kako bi izvršili svoju zahtjevnu dužnost i obavezu prema klijentu.

Uz pomo? najsavremenije zaštitne opreme, raznih tehni?kih i pomagala te za tu namjenu posebno opremljenih vozila, dokazali smo se kao uspješni profesionalni zaštitari poslovnih ljudi, doma?ih i stranih estradnih zvijezda, kao i ostalih gra?ana kojima je u datom trenutku bila potrebna osobna zaštita.

 

PRATNJA I PREVOZ NOVCA, VRIJEDONOSNIH POŠILJKI I DRUGIH DRAGOCJENOSTI

Sigurnosno najsloženiji i visokorizi?an posao pratnje i prevoza novca, vrijedonosnih papira i drugih dragocjenosti obavljamo sa najsavremenijim blindiranim vozilima.
 
Pružamo najviši stepen sigurnosti vrijednosnog tereta, uz diskreciju i tajnost informacija o vrijednosnoj pošiljci.
 
Prevoz vrijednosnih pošiljki vrši se u blindiranim vozilima najvišeg mogu?eg stepena zaštite sa ugra?enom specijalnom elektro-hemijskom opremom, koja na osnovu iskustava iz dosadašnje primjene u razvijenim zemljama Evrope i Svijeta svaki pokušaj plja?ke, otmice, sau?esništva, kidnapovanja i pronevjere ?ini nesvrsishodnom zajedno sa posadama koje ?ine posebno školovani i osposobljeni zaštitari - pratitelji vrijednosti.
 
Naši zaštitari - pratitelji opremljeni su zaštitnim prslucima, kacigama, vatrenim oružjem i ostalim potrebnim tehni?kim sredstvima u skladu sa zakonskom regulativom. Uz svakodnevne kondicijske treninge, redovito prate i najnovija saznanja iz segmenata osiguranja prijevoza i prenosa novca te drugih vrijednosnih pošiljki.
 
Ukupnoj sigurnosti pridonosi i stalna radio veza vozila i pratitelja s našim Operativnim centrom. Stalni se kontakt ostvaruje putem GPS satelitskog sistema za pra?enje pozicije i statusa vozila, te pomo?u mobilnih telefona i radio veze vlastite frekvencije na podru?ju cijele BIH.

 

OBEZJE?ENJE JAVNIH SKUPOVA - MANIFESTACIJA
 
Uvažavaju?i potrebe naru?itelja usluga, procjenjuju?i rizike i mogu?e incidentne situacije, naš stru?ni tim precizno razra?uje planove osiguranja javnih skupova.
 
Najvišu razinu sigurnosti te održavanje propisanog reda i mira za vrijeme trajanja sportskih, kulturnih i dr. manifestacija osigurava angažman naših najiskusnijih zaštitara.
 
Iskustvo ste?eno dugogodišnjim radom na predmetnim poslovima, neizostavna i uspješna saradnja sa Ministarstvom Unutarnjih Poslova, te upotreba ovlasti u okvirima Zakona o javnim okupljanjima. U okvirima civiliziranog ponašanja, ime A.E.SIGURNOST predstavlja sinonim za uspješnu i cijenjenu zaštitarsku Agenciju u svim dijelovima zemlje.
 
 
NADZORNI OBILASCI ŠTI?ENIH OBJEKATA
 
Koriste se kao nadopuna fizi?koj i tehni?koj zaštiti u slu?ajevima procjenjene potencijalne ugroženosti ve?ih intenziteta, pojedinih grupacija šti?enih objekata.