Get Adobe Flash player

O nama

Da biste zatitili sebe i svoju imovinu ili povjerili svoju sigurnost morate biti upoznati sa Agencijom, na?inom rada A.E. Sigurnosti kao i politikom poslovanja.

A.E.Sigurnost d.o.o. je Agencija za zatitu ljudi i imovine i nudi usluge tehni?ke, fizi?ke i integralne zatite.  Na?in rada Agencije regulisan je Zakonom o agencijama i unutranjim slubama (Sl.Novine FBiH 78/08), kao i nizom podzakonskih akata u cilju unaprije?enja sigurnosti.

Agencija je uspostavila i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima me?unarodnog standarda EN ISO 9001:2008.

Dugogodinje iskustvo, visoka kvaliteta naih usluga, pouzdanost, stru?nost, profesionalnost, predanost poslu, pra?enje svjetskih trendova u oblasti zatite, ulaganje u obrazovanje i usavravanje kadrova, su glavni razlozi zato da svoju brigu o sigurnosti prepustite nama.

A.E.Sigurnost koristi proizvode renomiranih svjetskih proizvo?a?a koji su godinama u vrhu svoje brane kako kvalitetom i tehnolokim dostignu?ima tako i cijenom. Stalnim napredovanjem i razvojem ove kompanije osiguravaju miran i bezbrian ivot, a svojim klijentima A.E.Sigurnost obezbje?uje ono to je najvanije sigurnost.

Kvalitet je na cilj i strategija za budu?nost!

Usluge koje nudi A.E.Sigurnost d.o.o. su:

Tehni?ka zatita

 • Projektovanje sistema zatite
 • Alarmni protuprovalni sistemi
 • Videonadzorni sistemi
 • Vatrodojavni sistemi
 • Kontrola prolaza i radnog vremena
 • GPS - satelitsko pra?enje
 • Autoalarmi
 • Portafoni i komponente
 • Dojavno Operativni Centar
 • Servis
Fizi?ka zatita
 • Fizi?ka zatita
 • Pratnja i prevoz novca vrijedonosnih poiljki i drugih dragocjenosti
Integralna zatita
 • Dojavno Operativni Centar, nadzor 0-24h
 • Intervencija po aktiviranju alarma


U okviru  Agencije A.E.Sigurnost uspostavljen je DOC (Dojavno Operativni Centar) iz koga se neprestano nadgleda funkcionisanje i ispravnost ugra?enih sistema tehni?ke zatite, uz interakciju sa korisnicima naih usluga, a u slu?aju nepoeljnih doga?aja sa intervencijom, Ministarstvom Unutranjih Poslova, Vatrogasnom slubom i drugima koji su zakonom obavezni.

Sjedite Agencije se nalazi u samom srcu Bosne i Hercegovine na adresi Branilaca Bosne 16A u Zenici, a njeno djelovanje se protee na podru?ju cijele Bosne i Hercegovine.

Djelatnost Agencije regulisana je Zakonom o agencijama  za zatitu ljudi i imovine, objavljenom u Slubenim novinama Federacije BiH, broj 78/2008. i obuhvata poslove koji se odnose na zatitu ljudi i imovine  kao i fizi?ku i tehni?ka zatitu.